41.72.130.52
Akademie | Algemeen | , | Randburg Privaat Akademie


Onderwysbenadering Randburg Privaat Akademie bied onderrig aan hoërskoolleerders wat ‘n kleiner leeromgewing benodig vir optimale prestasie.

Die behoefte aan so ‘n omgewing kan toegeskryf word aan verskeie elemente: 

 • Behoefte aan ‘n meer ontspanne omgewing waar leerders hul skoolloopbaan ten volle kan geniet. 
 • Behoefte aan ‘n omgewing waar elke individu geborge en geliefd voel. 
 • Behoefte aan ‘n skool waar leerders aan ‘n goeie selfbeeld kan bou. 
 • Behoefte aan ‘n omgewing waar elke individu sy unieke sterkpunte ontwikkel om tot sy volle potensiaal te presteer. 
 • Behoefte aan ‘n omgewing wat minder kompetisiegedrewe is. 
 • Behoefte aan ‘n omgewing wat emosionele-ondersteuning bied. 
 • Behoefte aan ‘n omgewing wat aandagafleibare-stimuli verminder. 
 • Behoefte aan ‘n omgewing wat spesialiseer in praktiese vaardighede soos entrepreneurskap en rekenaarvaardighede 
 • Behoefte aan ‘n omgewing waar die werkstempo, werksvolume en onderrigmetodiek aangepas word volgens leerders se individuele vermoëns.

 

RPA bedien hierdie behoeftes soos volg: 

 • Kleiner klasse. 
 • Toepaslike vakkeuse. 
 • Voorsiening van kernopsommings in byvakke. 
 • Optimale leer en konstruktiewe werksverrigting gedurende skoolure. 
 • Beheerbare volume en aard van huiswerk. 
 • Fokus op entrepreneurskap en praktiese vaardighede. 
 • Toestaan van konsessies tydens eksamentyd soos deur die Department van Onderwys goedgekeur. 
 • Aanbieding van studiemetodekursusse en skryfskole. 
 • Emosionele-ondersteuning en motivering. 
 • Opbou van selfbeeld en inbou van positiewe belewenis. 
 • Aanpassings en akkomodasies.   

NB: Let asseblief daarop dat RPA nie ‘n remediërendesentrum is met die fokus om leerders se basiese leesvermoë, spelling en wiskundevaardighede te verbeter nie, maar wel akkomodasies en aanpassings bied om leerders met lees-, spelling- en wiskundeuitvalle tegemoet te kom en te help om ten spyte van hiérdie agterstande funksioneel te kan wees.

 

Kurrikulum

 

Die Gauteng Departement van Onderwys (GDO) se voorgeskrewe KABV (CAPS) kurrikulum word gevolg.

Assessering en Eksamens Siklustoetse: Leerders skryf in die eerste en derde kwartaal van die jaar siklustoetse. Die siklustoetsrooster word aan die begin van die kwartaal aan elke leerder voorsien. Op die dae wat leerders ‘n siklustoets skryf, word daar verlang dat alle leerders by die skool sal bly tot 12h00, waarna leerondersteuningssessies aangebied sal word vir voorbereiding vir die volgende dag se vraestel. Eksamen: Leerders skryf in die tweede en vierde kwartaal ‘n formele, summatiewe eksamen. Die rooster en nodige afbakenings word twee weke voor aanvang van die eksamen uitgegee. Gedurende hierdie eksamens word blokdae toegestaan vir die dae waar ‘n leerder geen vraestel skryf nie.

Vakkeuses Graad 7-9 leerders neem die volgende vakke:

1. Afrikaans Huistaal

2. Engels Eerste Addisionele Taal

3. Wiskunde

4. Lewensoriëntering (LO)

5. Menslike en Sosiale Wetenskappe (MSW)

6. Biologie / Natuurwetenskappe (NW) 7. Tegnologie (TEG)

8. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW)

9. Visuele en uitvoerende kunste

Vakkeuses vir graad 10-12 Die KABV (CAPS) skoolkurrikulum word gevolg. Binne hiérdie kurrikulum is die volgende vakke verpligtend:

twee amptelike tale, asook Lewensoriëntering en Wiskunde / Wiskunde geletterdheid. Hiermee saam moet leerders drie keusevakke neem. Binne RPA se kurrikulum word die volgende vakkeuse vir graad 10-12 leerders aangebied:

Graad 10-12 leerders neem sewe van die volgende vakke:

1. Afrikaans Huistaal

2. Engels Eerste Addisionele Taal

3. Wiskunde / Wiskunde Geletterdheid

4. Lewensoriëntering

5. Toerisme

6. Besigheidsstudies

7. Rekenaar Toepassings Tegnologie (RTT)

8. Geskiedenis

9. Fisiese Wetenskappe

NB: Vakke wat NIE hiérbo aangedui is nie, word glad nie by RPA onderrig nie. Leerders wat vakke soos Gasvryheid of Visuelekunste wil neem, moet dit elders teen eie koste na-ure onderneem. RPA het geen betrokkenheid by hierdie eksterne reëlings nie. Indien ʼn leerder ekstern ʼn ander vak sou neem, is dit die verantwoordelikheid van die eksterneonderwyser om vir die leerder ‘n departementele-asseseringslêer te skep en dit instand te hou volgens die vereistes van die van die Departement van Onderwys.

 

Universiteitsvrystelling

Die vakpakket soos hiérbo uiteengesit, bied aan leerders die geleentheid tot universiteitstoelating binne oorhoofse studierigtings.

Terug Terug na bo